Ehinaceja i kurkuma

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: Katarina Fehir Šola, mag.pharm., univ.mag. fitofarmacije i dijetoterapije

Biljni imunomodulatori - među najistraživanijim biljakama u području poticanja imunosnog odgovora organizma

Ehinaceja i kurkuma

 

Znanstvena istraživanja fitoterapeutika i aktivnih komponenti biljaka uvijek su bila važan izvor informacija za budući razvoj biljnih preparata. Posebno su interesantna istraživanja u području liječenja i prevencije zaraznih infektivnih bolesti te o poticanju imunosnog odgovora organizma. U narodnoj medicini za prevenciju i liječenje infektivnih bolesti koriste se ehinaceja i kurkuma, ali i mnoge druge ljekovite biljke kao npr. zeleni čaj, aronija, alga spirulina, aloa, noni, crni kim, đumbir, češnjak i bazga.

Ehinaceja

Echinacea je ime roda biljaka porijeklom iz Sjeverne Amerike. To je jedna od rijetkih biljaka s kojom je rađen niz kliničkih studija koje dokazuju njezinu primjenu kao imunomodulatora. Postoji devet različitih vrsta ehinaceje, a najčešće su: Echinacea purpurea, E. angustifolia i E. pallida. Echinacea purpurea ili purpurna rudbekija prema ESCOP-u je oficinalna vrsta. Ta vrsta ehinaceje je najrasprostranjenija i uzgaja se posvuda. U ljekovite svrhe koriste se zelen i korijen biljke, koji se razlikuju po svom sastavu aktivnih komponenti.

Zelen E. purpurea sadrži alkilamide, derivate kavene kiseline (cikorična kisleina), polisaharide, glikoproteine, flavonoide i eterično ulje (0,08-0,32%), a njen korijen sadrži cikoričnu kiselinu, alkilamide, poliacetilene, polisaharide.

Korijen E. angustifolia sadrži alkilamide, poliacetilene, derivate kavene kiseline, polisaharide tipa inulina, eterično ulje (manje od 0,1%).

Korijen E. pallida sadrži ketoalkene i ketoalkine, poliacetilene, derivate kavene kiseline (oko 1%), ehinakozid (bez cinarina za razliku od E. angustifolie), glikoproteine - alkilamida nema, za razliku od prethodne dvije vrste - te eterično ulje (0,2-2%).

U ehinaceji je identificiran širok spektar bioaktivnih komponenata što upućuje na njen visok medicinski potencijal. Velik broj studija potvrdilo je njeno djelovanje kao imunomodulatora. Studije koje su istraživale mehanizme djelovanje provođene su s različitim biljnim ekstraktima (vodeni, alkoholni ili uljni ekstrakt biljke) te su koristile različite dijelove biljke (zelen, korijen, cijela biljka) tako da rezultate ne možemo uspoređivati. Prema istraživanjima, najbolje djelovanje na imunitet i virusne infekcije ima pripravak proizveden iz cijele biljke koja je svježe ekstrahirana, te je na taj način sačuvala visok sadržaj aktivnih komponenti. Za imunomodulacijsko djelovanje ehinaceje odgovorno je sinergističko djelovanje aktivnih komponenta, a najnovija istraživanja otkrila su mehanizme djelovanja alkilamida na pojedine dijelove imunološkog sustava1. Imunostimulatorno djelovanje biljke ili njenih preparata ima tri mehanizma: aktivaciju fagocitoze, stimulaciju fibroblasta i pojačavanje respiratorne aktivnosti što rezultira povećanjem pokretljivosti leukocita2. Imunomodulatorno djelovanje ehinaceje pokazuje djelovanje protiv patogena putem aktivacije neutrofila, makrofaga i NK stanica. Zbog toga je ta biljka pogodna za prevenciju raznih zaraznih bolesti kao što su infekcije gornjih i donjih dišnih putova3.

Djelovanje na makrofage - Makrofagi su stanice nespecifičnog imuniteta koje su zadužene za uništavanje bakterija i virusa koji prođu tjelesne barijere te endogene oštećene ili apoptotičke stanice. Uništavanje mikroorganizama i oštećenih stanica odvija se putem fagocitoze. Uz predočavanje antigena i fagocitozu, makrofazi izlučuju i različite tvari u okoliš, među kojima su najvažniji protuupalni citokini (faktor nekroze tumora - TNFalfa i interleukini), kemokini, lipidni metaboliti iz skupine upalnih posrednika (prostaglandini i leukotrieni), koagulacijski čimbenici (protrombin), enzimi (lizozim, elastaze, kolagenaze), reaktivni intermedijatori kisika (H2O2, OH, O2-) i dušika (NO, NO2-)4.

Istraživanja su ispitivala utjecaj ekstrakata Echinacee, izoliranih alkilamida i fenola na aktivnost makrofaga. Dokazano je da sve komponente etanolnog ekstrakta Echinacee osim monoenskog alkilamida (AA1) smanjuju koncentraciju NFκB. Rezultati tog istraživanja pokazuju na značajnu ulogu ehinaceje kao modulatora aktivnosti makrofaga5,6.

Djelovanje na T-limfocite - Limfociti su najvažnije stanice imunološkog sustava, jer su nosioci svih vrsta specifične imunosti. Limfociti T i prirodne stanice ubojice - NK stanice nositelji su stanične imunosti4.  Matthias i suradnici istraživali su utjecaj alkilamida iz E. purpuree i E. angustifolie na T limfocite. Promatrana je razina ekspresije NFκB na Jurkatove stanice (humana linija T-limfocita). Na nestimulirane T-limfocite, ehinaceja i 16 komponenti izoliranih iz nje nisu pokazali nikakav učinak. U prisutnosti endotoksina (lipopolisaharida) ekspresija NFκB se smanjila, a njena razina je ponovno podignuta dodatkom cikorijske kiseline, ekstrakta korijena E. purpuree i E. angustifolie te alkilamidnom frakcijom obje vrste. Ekstrakt i alkilamidna frakcija ehinaceje nisu pokazali učinak na tako aktivirane stanice. Pošto su dva oblika alkilamida pokazala suprotan učinak, možemo zaključiti kako je izuzetno važno znati sastav i količinu pojedinog alkilamida u biljnom farmaceutskom preparatu da bi smo mogli predvidjeti i usmjeriti djelovanje biljnog lijeka prema željenom učinku7. Zbog svog varijabilnog i kompleksnog sastava, potrebno je biljne ekstrakte standardizirati.

Djelovanje na citokine - Citokini su niskomolekularni glikoproteini koji posreduju međustaničnu komunikaciju – potiču aktivaciju, proliferaciju i diferencijaciju stanica, posreduju ili reguliraju imunoreakcije i upalne procese, a mogu djelovati i citotoksično. Djelovanje na ciljne stanice nastupa vezanjem na specifični receptor4. Ekstrakti ehinaceje pokazali su povoljan učinak na citokine.

Oprez - Preporuka prema ESCOP-u je da se proizvodi ehinaceje ne koriste duže od 8 tjedana. Nije dozvoljena upotreba tih preparata kod autoimunih bolesti , AIDS-a (paradoksalno ubrzava umnožavanje virusa) te tuberkuloze i reumatoidnog artritisa.

Kod korištenja preparata ehinaceje rijetke su alergijske reakcije, a manifestiraju se kao kožni osipi. Ljudi koji i inače imaju alergijske reakcije na biljke, kao npr. ambroziju, tratinčice i krizanteme, skloniji su alergijskim reakcijama na ehinaceju.

Sigurnost upotrebe - Djelotvornost i sigurnost dugotrajne primjene u preventivne svrhe ispitivana je u jednoj od najopsežnijih kliničkih studija ikad provedenih (N=755) na ehinaceji. Ispitanici su koristili ekstrakt Echinaceae u preventivne svrhe dulje od 4 mjeseca, te se za rezultat kontrolirala i radila analitika virusa. Studija je zaključila da je taj proizvod siguran kao i placebo, te je pokazala da kontinuirano uzimanje ehinaceje kao standardiziranog preparata nema štetan utjecaj na organizam8.

Puna crvena linija označava aktiviranje puta, dok isprekidana crvena linija označava inhibiciju puta. JAK: Janus kinaza; STAT: Pretvarači signala i aktivatori transkripcije; SOCS: Supresor proteina koji signaliziraju citokine; TLR-4: Toll-like receptor; MyD88: Primarni odgovor na mijeloidnu diferencijaciju 88; NF-κB: nuklearni faktor kappa B; MAPK: protein-kinaza aktivirana mitogenom; COX-2: ciklooksigenaza-2; iNOS: inducibilna sintaza dušikovog oksida; HO-1: Heme oksigenaza-1; IL: Interleukin; TNF: čimbenik nekroze tumora.

 

Kurkuma

Curcuma longa, kurkuma, iz porodice đumbirovki (Zingiberaceae) je trajnica s kvrgavim podankom iz kojeg izbijaju ogranci s krupnim gomoljima koji su iznutra žuto-narančasti.

Bogat kemijski sastav kurkume čine brojni spojevi različitih kemijskih skupina. Pritom su najvažnija eterična ulja i skupina kurkuminoida koji su specifične žuto-narančaste boje. Eterično ulje koje se dobiva iz podanka destilacijom vodenom parom je intenzivne narančaste boje, a može ga biti od 0,3-7%.  U eteričnom ulju bogatom seskviterpenskim spojevima dominiraju ketoni turmeron i ar-turmeron, a sa značajnijim udjelima sudjeluju zingiberen te alfa- i gama-atlanton.

Glavni predstavnik kurkuminoida je kurkumin (60–70%) žuto obojeni diaril-heptanoid koji se pojavljuje zajedno sa svoja dva demetoksi derivata (demethoxy curcumin (20–27%) i bisdemethoxy curcumin (10–15%)). Kurkuminoidi se  međusobno razlikuju po učinkovitosti i stabilnosti9. Zbog svoje boje koristi se i kao prehrambeni aditiv u kategoriji prirodnih bojila s E brojem E100.

Osim tih glavnih sastavnica, u  kurkumi pronalazimo i druge skupine spojeva: šećere (28% glukoza, 12% fruktoza i oko 1% arabinoza), proteine (oko 8%), masna ulja, vitamine (posebno C vitamin), minerale (posebno kalij), smole i druge supstancije zastupljene s niskim udjelima. Širok raspon aktivnih komponenti koje kurkuma ima dala je istraživačima povoda za intenzivno istraživanje njihovih aktivnosti. Istraživanja su se provodila u smjeru pronalaska terapeutika za liječenje autoimunih bolesti, kardiovaskularnih i drugih bolesti, a posebno važna su istraživanja djelatnih komponenti kurkume na imunitet.

Brojna ispitivanja in vitro i in vivo, provedena posljednjih desetljeća s ekstraktom kurkume, njezinim eteričnim uljem i kurkuminoidima, zaista su dokazala protuupalnu aktivnost za koju se pretpostavlja da je posljedica inhibicije sinteze pojedinih eikozanoida1. Prema rezultatima istraživanja, kurkuma ima i veliki kapacitet za vezivanje slobodnih radikala i inhibiciju lipidne peroksidacije, čime ostvaruje izražen antioksidativni učinak. Pretpostavlja se da su upravo ta njezina svojstva razlog zbog kojega se ona često ubraja u hepatoprotektivne i kardioprotektivne supstancije10. Pregledni rad (uključivao je 473 studije) pratio je djelovanje kurkume na osteoartritis, dijabetes tip 2, ulcerozni kolitis, reumatoidni artritis, lupus i multiplu sklerozu. Pokazano je da kurkumin djeluje na upalu putem mnogih mehanizama koji su još nejasni. Većina studija dokazuje djelovanje na COX-2, lipogenazu i GSK3b11.

Imunomodulatorno djelovanje kurkumina proizlazi iz njegove interakcije s dendričkim stanicama, makrofazima, B i T limfocitima te citokinima11.

Istraživanje u laboratorijskim uvjetima potvrdilo je da kurkumin uspješno uništava viruse gripe.

Preparati kurkume se dobro podnose te samo ponekad ispoljavaju manje nuspojave kao što su dispesija, meteorizam ili konstipacija10.

 

Zaključak

I ehinaceja i kurkuma imaju svoje mjesto u preporuci ljekarnika kao fitoterapeutici za poticanje imuniteta te u prevenciji i skraćivanju infektivnih zaraznih bolesti. Uvijek je važno prepručiti standardizirane proizvode.

 

Literatura:

1.        Catanzaro M, Corsini E, Rosini M, Racchi M, Lanni C. Immunomodulators inspired by nature: A review on curcumin and Echinacea [Internet]. Vol. 23, Molecules. MDPI AG; 2018 [cited 2020 Sep 4]. Available from: /pmc/articles/PMC6278270/?report=abstract

2.        Manayi A, Vazirian M, Saeidnia S. Echinacea purpurea: Pharmacology, phytochemistry and analysis methods [Internet]. Vol. 9, Pharmacognosy Reviews. Medknow Publications; 2015 [cited 2020 Sep 2]. p. 63–72. Available from: /pmc/articles/PMC4441164/?report=abstract

3.        Coelho J, Barros L, Dias MI, Finimundy TC, Amaral JS, Alves MJ, et al. Echinacea purpurea (L.) Moench: Chemical Characterization and Bioactivity of Its Extracts and Fractions. Pharmaceuticals (Basel) [Internet]. 2020 Jun 20 [cited 2020 Sep 2];13(6):1–16. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32575791

4.        Imunologija 2010 Igor Andreis [Internet]. [cited 2020 Sep 2]. Available from: https://www.scribd.com/doc/213109527/Imunologija-2010-Igor-Andreis

5.        Matthias A, Banbury L, Stevenson LM, Bone KM, Leach DN, Lehmann RP. Alkylamides from echinacea modulate induced immune responses in macrophages. Immunol Invest. 2007 Mar;36(2):117–30.

6.        Stevenson L, Matthias A, Banbury L, Molecules KP-, 2005  undefined. Modulation of macrophage immune responses by Echinacea. mdpi.com [Internet]. [cited 2020 Sep 3]; Available from: https://www.mdpi.com/1420-3049/10/10/1279/htm

7.        Matthias A, Addison RS, Penman KG, Dickinson RG, Bone KM, Lehmann RP. Echinacea alkamide disposition and pharmacokinetics in humans after tablet ingestion. Life Sci [Internet]. 2005 Sep 2 [cited 2020 Sep 5];77(16):2018–29. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15919096/

8.        Jawad M, Schoop R, Suter A, … PK-…-BC, 2012  undefined. Safety and efficacy profile of Echinacea purpurea to prevent common cold episodes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. hindawi.com [Internet]. [cited 2020 Sep 5]; Available from: https://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/841315/abs/

9.        Goel A, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin as “Curecumin”: From kitchen to clinic. Biochem Pharmacol [Internet]. 2008 Feb 15 [cited 2020 Sep 5];75(4):787–809. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17900536/

10.      Kunnumakkara AB, Bordoloi D, Padmavathi G, Monisha J, Roy NK, Prasad S, et al. Curcumin, the golden nutraceutical: multitargeting for multiple chronic diseases [Internet]. Vol. 174, British Journal of Pharmacology. John Wiley and Sons Inc.; 2017 [cited 2020 Sep 5]. p. 1325–48. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27638428/

11.      Momtazi-Borojeni AA, Haftcheshmeh SM, Esmaeili SA, Johnston TP, Abdollahi E, Sahebkar A. Curcumin: A natural modulator of immune cells in systemic lupus erythematosus [Internet]. Vol. 17, Autoimmunity Reviews. Elsevier B.V.; 2018 [cited 2020 Sep 5]. p. 125–35. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29180127/

 

 

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner Banner Banner Banner